KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW XXXVIII Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Fykologicznego

– ART. 13 RODO*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

 1. dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji, udziału, przeprowadzenia ww. konferencji, a także w celu przekazania materiałów pokonferencyjnych, wystawienia zaświadczeń oraz w celu rozliczeniowym, statystycznym i archiwalnym,
 2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz konieczność wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji ww. celów (wynikający
  z przepisów odrębnych),
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty,
  z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 6. posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na ww. adres e-mail lub na ww. adres pocztowy,
 7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji i udziału
  w ww. konferencji,
 9. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).